Blog

ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และ สหวิทยาการศึกษา ประจําปี ๒๕๖๓ (INCAME 2020) ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการใน การเสริมพลังทางสังคม”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กําหนดจัด การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจําปี ๒๕๖๓ ušo RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME 2020) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม
https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/