Blog

โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอ ผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ ความรู้ที่ได้จากการดําเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/