Blog

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ โครงการเยาวชนอีซีอี.
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) ที่ คล.๐๐๒/๒๕๕๘/BEC-UK/๐๐๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC)
ณ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา ๗ สัปดาห์รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ดาว์นโหลด ไฟล์แนบ (11 downloads)   ดาว์นโหลด ไฟล์แนบ (18 downloads)