Blog

ห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ
ห้องมรกตอีสาน (ชั้น ๕) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความมั่นใจในการทำงานวิจัย
เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้าใหม่ให้มากขึ้น และเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์
จากท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด เพิ่ม
เติมได้ที่http://ird.rmuti.ac.th/newweb/banner/index.php?s=new_research และส่งใบสมัคร
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ตำบล ใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรสาร ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๖๔ หรือทาง E-mail :
rdrmuti@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘