Blog

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 3″

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รุ่น ๓” ในระหว่าง วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ ส่วนงานและกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการ ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้ทุกคนทุกระดับมีความตระหนักในการเตรียม พร้อมรับมือในด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน ๒๕ ท่าน ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!