Blog

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ด้วยอนุกรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดการประชุมวิชาการ และเผพแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่” ขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนด์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html