Blog

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายฯ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 “อนาคคการศึกษาไทย.. กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gradeuates.kpru.ac.th/gnru2021