Blog

เอกสารสืบเนื่องจากการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และ สัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6 Proceedings sc2014

การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และ สัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6 นี้ อยู่หัวข้อ “วิจัย ก้าวไกล นำไทย สู่อาเซียน”

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ซึ่งมีขอบเขตของงานวิจัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) เกษตรศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 >>>Download Proceedings 

และสามารถดาว์นโหลดได้ทางเว็บไซต์โครงการ

http://www.surincampus.org/research/sc2014/