Blog

ประชาสัมพันธ์การอบรม การใช้ “Regression Models” ในงานวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จับอบรมวิจัย เรื่อง “การใช้ Regression Models ” ในงานวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาว์นโหลด ไฟล์แนบ (26 downloads)