Blog

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย

ทุกหลักสูตรอบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rdi.ssru.ac.th/researchcenter/

ดาว์นโหลด ไฟล์แนบ (60 downloads)