Blog

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลองค์กรโปรงใส ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และและรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (34 downloads)