Blog

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ และบทความจากงานวิจัยในสาขาวิชา ศิลปกรรม

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ได้จัดทำวารสารทางวิชาการ “วารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและ บทความจากงานวิจัยในสาขาวิชาศิลปกรรม กำหนดออกปีละ ๒ ฉบับนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชาศิลปกรรม เพื่อคัดเลือก ตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

http://www.faa-chula.com/journal