Blog

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

ด้วยสถานการศึกษาต่อเนื่อง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการติพิมพ์ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ Beach Garden Hotel (โรงแรมสวนบวกหาด ชำอำ) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์คุณภาพการเขียนผลงานวิจัย การเขียนตำรา และบทความวิชาการ เพื่อการติพิมพ์เผยแพร่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

1. ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (33 downloads)

2.  ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (22 downloads)