Blog

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวีบุณยเกตุประจำปี๒๕๕๘

ด้วยมูลนิธิทวีบุณยเกตุจะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง จำนวน ๕ ทุน มีมูลค่าทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อ พูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ความละเอียดแจ้งตามหนังสือสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ที่ ศธ ๕๒๑๑๐๖๙/๐๖๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ทุนมูลนิธิทวี-บุณยเกตุ.pdf (12 downloads)