Blog

อ้างถึงหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติด่วนที่สุด ที่ วช ๐๐๐๔/ว๕๐๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการ วิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (20 downloads) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (15 downloads)