Blog

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งมีกำหนดจัด วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดในโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (20 downloads)