Blog

ขอร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศน์

ด้วยศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดทำโครงการวารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเรียน/เจริญพร ผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (59 downloads)