Blog

ประชาสัมพันธ์ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐”

ด้วยแผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ที่ศธ ๐๕๐๗(๔)/ว๗๗๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยประสานงานศูนย์ภาษาของซีมีโอเรลด์มีหนังสือแจ้งว่าคณะอนุกรรมการประสาน งานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรม ของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (14 downloads)

 

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (17 downloads)