Blog

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีที่ศธ ๐๕๔๗.๐๗/๒๙๕๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบ การวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (13 downloads) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (14 downloads)