Blog

เชิญประชุมระดมสมอง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมสมอง เรื่อง”วิจัยรถเมลย์ไฟฟ้า” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนางานวิจัย้านรถเมล์ไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชติ์ ชั้น ๑ อาคาร วช.๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1218/.aspx#.VdQ65Pmqqko