Blog

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม”การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย R2R”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีตำแหน่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rdi.ssru.ac.th/R2R2015