Blog

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยละนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วยงานประสานงานด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งข้อกำหนดโครงการ(TOR) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษษเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หน่วยประสานงานด้านการวิจัยฯ ขอให้ส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการ (Concept Paper) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิการยน 2558 สามารถดูรายละเอียด และดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ http://ird.sut.ac.th/lnern/

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (53 downloads)