Blog

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัย ได้จัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มข. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเพื่อเป็ฯสือกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันของมหาวิทลาลัยขอนแก่นและสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น โดยกำหนดออกวารสานวิจัยสถาบัน ปิละ 3 ฉบับ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมอัพโหลดบทความได้ที่ www.irj.kkku.ac.th