Blog

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เครือข่ายประสานงานด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งข้อกำหนดโครงการ (TOR) ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หน่วยประสานงานด้านการวิจัยฯ ขอให้ส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกช้อมูลจำนวน 1 แผ่น ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที 16 ธันวาคม 2558

สามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดเอกสารได้จาก www.sut.ac.th/ird

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (25 downloads) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (28 downloads)