Blog

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วย งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดประโยชน์ทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไปถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยพิจารณาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558

เอกสารเพิ่มเติม

108.pdf (27 downloads)