หน้าแรก

ชื่อหน่วยงาน
แผนกวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่ตั้ง
เลขที่ 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 หมายเลขโทรศัพท์ 044-513236 ต่อ 1310

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
18 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีราชมงคล โดยมี 9 แห่งเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการที่ศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ดำเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ และ เทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพให้บริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ในระดับปริญญาเป็นหลัก ดังนั้น มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยากาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารในระดับวิทยาเขตฯ โดยการรวมกลุ่มงาน อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ-วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตรเป็น “กองวิจัยและพัฒนา” (หน่วยงานภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น) และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนเป็น “งานวิจัยและพัฒนา” ในปี พ.ศ.2563 ได้เปลี่ยนเป็น แผนกวิจัยและพัฒนา โดยมีภาระงานด้านวิจัยและพัฒนา

ผู้บริหาร
1. ผศ.กิตติ มุลาลินน์ 2548-2549
2. ผศ.ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ 2549-2551
3. ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ 2551-2553
4. ผศ.กฤติมา เสาวกูล 2553-2555
5. ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ 2555-2556
6. นางณิชาภา สารธิยากุล 2556-2562
7. นายธนภัทร นมัสไธสง 2562-2563
8. นายจักรินทร์ สนุกแสน 2563-ปัจจุบัน

ปณิธาน
พร้อมทำงาน ให้บริการอย่างมิตร จิตมุ่งมั่นตั้งใจ ใฝ่ประสานทุกองค์กร มีส่วนร่วม พร้อมนำองค์ความรู้ สู่การพัฒนา

นโยบาย
– ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดย เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง – บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม – พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ – พัฒนาระบบบริหารงานของกองวิจัยและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
งานวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้าประสงค์
เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่สังคม เพื่อปรับใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม

ภารกิจ
แผนกวิจัยและพัฒนา มีภารกิจหลัก คือ – งานด้านการบริหารงานทั่วไป – งานด้านควบคุม ดูแล และประสานงานด้านวิจัย – งานด้านให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี – งานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร