เกี่ยวกับเรา

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อหน่วยงาน

แผนกวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่ตั้ง

อาคารงานบริการการศึกษา
เลขที่ 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 44513236 ต่อ 1310 ,1300

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

18 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี 9 แห่งเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการที่ศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ดำเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ และ เทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพให้บริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ในระดับปริญญาเป็นหลัก ดังนั้น มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารในระดับวิทยาเขตฯ โดยการรวมกลุ่มงาน อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตรเป็น “กองวิจัยและพัฒนา” (หน่วยงานภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น) และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนเป็น “งานวิจัยและพัฒนา” และในปี พ.ศ.2563 ได้ปรับโครงสร้างใหม่ เปลี่ยนเป็น “แผนกวิจัยและพัฒนา”

ผู้บริหาร

1. ผศ.กิตติ มุลาลินน์ 2548-2549 2. ผศ.ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ 2549-2551 3. ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ 2551-2553 4. ผศ.กฤติมา เสาวกูล 2553-2555 5. ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ 2555-ปัจจุบัน

ปณิธาน นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ภารกิจ

ปณิธาน

พร้อมทำงาน ให้บริการอย่างมิตร จิตมุ่งมั่นตั้งใจ ใฝ่ประสานทุกองค์กร มีส่วนร่วม พร้อมนำองค์ความรู้ สู่การพัฒนา

นโยบาย

– ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดย เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง – บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม – พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ – พัฒนาระบบบริหารงานของกองวิจัยและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

งานวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้าประสงค์

เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่สังคม เพื่อปรับใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม

ภารกิจ

งานวิจัยและพัฒนา มีภารกิจหลัก คือ – งานด้านการบริหารงานทั่วไป – งานด้านควบคุม ดูแล และประสานงานด้านวิจัย – งานด้านให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี – งานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร