โครงสร้างบุคลากร

นายจักรินทร์ สนุกแสน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
Tel : 087-7781901
E-mail : jakharin.sa@rmuti.ac.th

นายชัชวาลย์ ไทยยิ่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา
Tel : 089-9171107
E-mail : 

นางวาสนา ดุมนิล

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา
Tel : 098-6355530
E-mail :