ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

แผนกวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร.0 4451 3236 ต่อ 1300, 1310
http://www.surin.rmuti.ac.th/research
E-mail : rad.sr.rmuti@hotmail.com