ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ภาระงาน(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)

     1. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบโครงการงานวิจัยของวิทยาเขตฯ
     2. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองวิจัยและพัฒนา
     3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย