ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการและที่ปรึกษา

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานบริการวิชาการและที่ปรึกษา
     2. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานฝึกอบรม

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล จัดการฝึกอบรม
     2. ดำเนินการประสานงานกับวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม
     3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     2. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษา
     3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย