ระเบียบประกาศ เกี่ยวกับงานวิจัย

ระเบียบประกาศเกี่ยวกับงานวิจัย

———————————————————————————————


 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัยและหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานวิจัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคลอีสาน เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการวิจัยสำหรับโครงการต่อเนื่องปีที่ ๒ เป็นต้นไป

 แนวปฏิบัติการยกเลิกโครงการวิจัย

 แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณคงเหลือจากการยกเลิกโครงการวิจัย

 แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการวิจัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติงานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การลงนามยืนยันร่วมรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับแหล่งทุนต่างๆ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการวิจัย พ.ศ. 2553

 แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์