ระเบียบประกาศ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบประกาศ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
—————————————————————————————–

  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก
  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก
  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
   ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา(เพิ่มเติม)
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553