ระเบียบประกาศเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

ระเบียบประกาศเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยกองทุนสนับสนุการวิจัยพ.ศ.๒๕๕๑
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการณต่างประเทศแบบเหมาจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำไปเสนอผลงานสร้างสรรค์ณต่างประเทศพ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติพ.ศ.๒๕๕๘
  เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
  ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
  ยกเลิกประกาศเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่สากล 
  ยกเลิกประกาศการสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก (พื้นที่ดำเนินการภายในประเทศ) 
  ประกาศ-นำเสนอ 24 มกราคม 2563 (ฉบับที่ 2) 
 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 13 ธันวาคม 2564
 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์