ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


1.พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับภาษาไทย) 
2.พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
3.จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) 
4.จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
5.มาตรฐาน มคกส. 
6.พรบ.ป้องกันการทรมานสัตว์ พ.ศ.2557