แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP มทร.อีสาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

บันทึกขออนุญาตใช้สัตว์ ( แยกประเภทาตามการเลี้ยง ) สำหรับอาจารย์/นักวิจัย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

1. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

2. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม

3. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม

บันทึกขออนุญาตใช้สัตว์ ( แยกประเภทาตามการเลี้ยง ) สำหรับนักศึกษา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

1. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ

2. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม

3. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ