โครงการคลินิกเทคโนโลยี

เว็บไซต์โครงการคลินิกเทคโนโลยี

www.surin.rmuti.ac.th/clinic

อาคารแผนกงานวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000