แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

แบบฟอร์มเบิกเงินวิจัย  (Flagship 2564)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย 2563
- ทุน ววน.63 - 

- แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย สกสว 2563 (วข.สุรินทร์ (รวมไฟล์))

0.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
1.แบบฟอร์มจ้างผู้ช่วยวิจัย
2.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนุบสนุนโครงการวิจัย งวดที่ 1
3.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนุบสนุนโครงการวิจัย งวดที่ 2
4.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนุบสนุนโครงการวิจัย งวดที่ 3
5.แบบฟอร์มการดำเนินโครงการวิจัย | [ฟอร์มการเดินทางไปราชการ] | [ฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง]
6.ขอขยายเวลา
7.ฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินวิจัย-2563.pdf (46 downloads)

*** เอกสารประกอบการประชุมการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

 แบบฟอร์มรายงานแหล่งทุน

ดาว์นโหลด

แบบฟอร์มรายงานทางการเงิน

ดาว์นโหลด

รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 กฎกระทรวง 7 ฉบับ