แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

2แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

1. การรายงานข้อมูลงานบริการวิชาการตามตัวชี้วัด
 แบบรายงานข้อมูลงานบริการวิชาการตามตัวชี้วัด
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
3. รายงานสรุปโครงการฯ (รายงานเป็นรูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
 แบบฟอร์มแบบประเมิน
       แบบสำรวจความต้องการรับบริการ
       แบบประเมินผลการให้บริการทางวิชาการ
       แบบติดตามผลการให้บริการทางวิชาการ
 หนังสือสรุปการใช้จ่ายเงินตามโครงการ (ประกอบด้วย)
 ตัวอย่างการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4. รายงานสรุปโครงการฯ (ลงแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
 แบบฟอร์มรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
5. รายงานสรุปโครงการฯ (ลงแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน
 แบบฟอร์มรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551

7. เกณฑ์การวัดความสำเร็จแต่ละโครงการ

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ

 คู่มือบริการวิชาการ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551 
แบบสำรวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้
หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
 การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำเดือน (งบประมาณรายได้)
 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำเดือน (งบประมาณรายจ่าย)
ใบสมัครเข้ารับบริการวิชาการ
 แบบประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

สำหรับหน่วยงาน/คณะ
 รายงานสรุปผลการให้บริการวิชาการตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รายงานสรุปผลการให้บริการวิชาการของบุคลากรตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน