แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

  ทรัพย์สินทางปัญญา

 

 • ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • ใบสมัครเพื่อขอรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แบบฟอร์ม IRD(IP)–01)

 

  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

 • ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์
 • คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
 • คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-001-ก(พ))
 • สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
 • คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (แบบ สป-สผ-อสป-001-ก)
 • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-003-ก)

 

  ลิขสิทธิ์

 

 • ขั้นตอนการยื่นจดลิขสิทธิ์
 • แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • สัญญาโอนลิขสิทธิ์
 • แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

  รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

 

 • รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
 • http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/DIP-Animation/DIP-Animation.html

 

  ตัวอย่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

 • http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&Itemid=354