แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์
 คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
 คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-001-ก(พ)) 
 สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร 
 คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (แบบ สป-สผ-อสป-001-ก)
 คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-003-ก) 
ลิขสิทธิ์
 ขั้นตอนการยื่นจดลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 สัญญาโอนลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเภสัชภัณฑ์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า/ฟิสิกส์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเคมี/ปิโตรเคมี
 ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า/ฟิสิกส์
 ตัวอย่างสิทธิบัตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร สาขาเคมี

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "న สถาบันวิจัยและพัตมนา มทร.อีสาน นครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ P นายรนภัทร นมัสไรสง สุรินทร์ ได้ผ่านการทดสอบเป็น ตัวแทนสิทธิบัตร"