การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัยเชิงนโยบาย ชุมชน/สังคม และ พาณิชย์/อุตสาหกรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้