การนำเสนอผลงานวิจัย

การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณาเพื่อเข้าร่วม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4”

เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 http://ird.rmuti.ac.th/2020/word/content/IRD070520C00000

Thailand Research Expo : Symposium 2020

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 00001-1.หนังสือประชาสัมพันธ์ งาน Expo.pdf 00002-2. เอกสารแนบ หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Exp.pdf 00003-3.กิจกรรม Expo Symposium 2020.pdf 00004-4.คู่มือการส่งบทความผลงานวิจัย.pdf

ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ศธ๐๕๕๔.๑๐/สวพ.ว.๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย เพื่อขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความผ่านทางระบบส่งบทความ วิจัยออนไลน์ที่ http://www.tci-thaijo.org./index.php/jtir รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ICMSIT 2016 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ    

ขอเชิญนำผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 และได้เชิญชวนท่านคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนแผนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

อ้างถึงหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานของท่าน คัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 เวที รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ และบทความจากงานวิจัยในสาขาวิชา ศิลปกรรม

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ได้จัดทำวารสารทางวิชาการ “วารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและ บทความจากงานวิจัยในสาขาวิชาศิลปกรรม กำหนดออกปีละ ๒ ฉบับนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชาศิลปกรรม เพื่อคัดเลือก ตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.faa-chula.com/journal