การนำเสนอผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทยรวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริฐก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงาน ประดิษฐ์คิดค้นเป็นประจำทุกปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และดาว์นโหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ rrm.nrct.go.th และขอให้ส่งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดำเนินการพิจารณาในลำดับต่อไป ทาง Email: rdrmuti@gmail.com

ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและวงการวิชาการเป็นส่วนรวม และส่งเสริมสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี รายละเอียดเพิ่มเติม