การพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ประกาศรับขอประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพคนพิการ โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ (ต่อยอด) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพคนพิการ” โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ (ต่อยอด) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานของคนพิการนั้น นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการที่นี่นี่