ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐”

ด้วยแผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ที่ศธ ๐๕๐๗(๔)/ว๗๗๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยประสานงานศูนย์ภาษาของซีมีโอเรลด์มีหนังสือแจ้งว่าคณะอนุกรรมการประสาน งานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรม ของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลองค์กรโปรงใส ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และและรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จัด ทำจดหมายข่าวคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร “ครูสมาธิ” หลักสูตร 6 เดือน

ด้วยสถาบันจิตตานุภาพ ซึ่งก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตร 6 เดือน เรียนและปฏิบัติการทำสมาธิที่ถูกต้องตามหลักการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แบบพอดีๆ แบบเป็นสัมมาสมาธิ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.