งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

“วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, จังหวัดราชบุรี Deadline submission: 6 มกราคม 2563 http://irdmcru.mcru.ac.th/Con8/

ประชาสัมพันธ์โครงการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight: Beyond 30 years

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัครกลุ่มผลงาน (1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)วิทยาศาสตร์สุขภาพ(3)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.nu.ac.th/nrc16/?page=home

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 หัวข้อ “Survviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้งานประชุมครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั้งคั่ง และยั่งยื่น ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพีบี สมิหลา บิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี จะจัดการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Contributing Expertise for THAILAND 4.0” ระหว่างวันพุธที่ 4 – วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมือ่งพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านการวิจัยของสมาชิก เปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้ช่วยวิจัย ได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปรึกษาปัญหางานวิจัย นำไปสู่การขยายองค์ความรู้และการทำงานร่วมกัน โดยในปีนี้กำหนดให้อาจารย์ในศูนย์ฯ และผู้ช่วยวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นได้เสนอผลงานแบบบรรยาย และผู้ช่วยวิจัยเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ อีกทั้ง ในการประชุมนี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของศูนย์ มาร่วมประชุมและบรรยาย ทางศูนย์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ http://perch-cic.org/ ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชการของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ CEATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และแสดงสินค้า ประจำปี 2560

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถายันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และแสดงสินค้าประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “แผนกลยุทธฺแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ่งานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ยุค 4.0 ” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น2 โรงแรมสวิสโวเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือวิชาการด้านสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน รวมถึงศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในการนี้ วช.และ CASS จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการ วิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE2016) งาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้