งานประชุมวิชาการ

ขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ เรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ ขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วม กิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ (RUNIRAC IV) และงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ (BRICC Festival II) ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๕

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๕ (The 5th CPRU National Conference) ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หอประชุมสระหงส์ ๑ – ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

อประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒”

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒” ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของประเทศไทยที่ศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จัดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานประสานงาน ปขมท.(ชุดที่ ๑๗) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทาง วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖” รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” วิจัย ครั้งที่ ๙

ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” วิจัย ครั้งที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๘ “สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง ไทยกับ แคนาดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ที่ศธ ๐๕๐๗(๓)/ว๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับผลการหารือความร่วมมือด้านการศึกษา และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างไทยกับ แคนาดา รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๓ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๓ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา