งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็นสิ่งตัวอย่างในการทดลอง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยทีใช้มนุษย์เป็นส่งตัวอย่างในการทดลอง ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกระวยการทำวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็นสิ่งตัวอย่างทดลองได้ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความกรุณาจากท่านส่งบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาว์นโหลดแบบตอบรับได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/index.php/8-2016-03-31-07-59-32/128-2017-04-10-06-37-08.html

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรมราชกุมารี ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นึกศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายละเอียดเพิ่มเติม