ฐานข้อมูลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๗)/๑๓๒.๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การแจ้งขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งการขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยในระบบฐานข้อมูล ออนไลน์ http://www.uniresdb.org