ตีพิมพ์ในวารสาร

ขอเชิญร่วมส่งบทความและบทคัดย่องานวิจัย

ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดทำโครงการวารสารนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุประสงค์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่งบทความทางวิชาการเพื่อติพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 และ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ตามที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการพัฒนาวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการต่อไป โดยเปิดรับบทความแบบเต็บรูปแบบ (Full paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Aticles)ซึ่งบทความสามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัลคอนเทนท์มัลติมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม